ترم چهار – غول آهنی

آزمون های انگلیسی جلسه اول (غول آهنی)

آزمون های انگلیسی جلسه دوم (غول آهنی)

آزمون های انگلیسی جلسه سوم (غول آهنی)

آزمون های انگلیسی جلسه چهارم (غول آهنی)

آزمون های انگلیسی جلسه پنجم (غول آهنی)

آزمون های انگلیسی جلسه ششم (مرد آهنی)

آزمون های انگلیسی جلسه هفتم (مرد آهنی)

آزمون های انگلیسی جلسه هشتم (مرد آهنی)

آزمون های انگلیسی جلسه نهم (مرد آهنی)

آزمون های انگلیسی جلسه دهم (مرد آهنی)