*آزمون ارزیابی فیلم (template)-80 سوالی ارزیابی

راهنمای حل آزمون:
۱-زبان آموز گرامی این آزمون جهت تعیین سطح شما طراحی شده است. این آزمون محدودیت زمانی دارد و امکان آزمون مجدد برای شما فراهم

نمی باشد.
۲-مدت زمان آزمون بیست دقیقه است .
۳-در پایان آزمون میتوانید برای مشاهده پاسخنامه به همراه پاسخ های صحیح بر روی دکمه مشاهده سوالات کلیک کنید.

این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.