آزمون ارزیابی انگلیسی در سفر

راهنمای حل آزمون: 1-زبان آموز گرامی این آزمون جهت  ارزیابی دوره  انگلیسی در سفر طراحی شده است . این آزمون محدودیت زمانی دارد . مدت زمان این آزمون 25 دقیقه میباشد .

2-تعداد کل سوالات آزمون 40 سوال میباشد . 

 

3- امکان اینکه آزمون را چند بار بزنید وجود ندارد.پس در پاسخ دادن به سوالات دقت کنید .

 

4-در پایان آزمون میتوانید برای مشاهده پاسخنامه به همراه پاسخ های صحیح بر روی دکمه مشاهده سوالات کلیک کنید.

این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.